Professor

 Chyon Hae Kim Associate Professor

Special Auditing Student

 Kuban Kadyrbekov
 Tobokel Kerezov
 O Ryu

Doctor cource student

 Jyun-ichi Idesawa
 Ricardo Navarro Rodriguez

Master cource student

2nd grade
 Hitoshi Kuribayashi
 Kaneko Takuma
 Naoki Segawa
1st grade
 Ryo Hirai
 Toshinari Sugawara
 Yuki Miura

Bachelor course student

4th grade
 Masahiro Watanabe
 Ryuta Takeshima
 Utsumi Hiroharu
 Yohei Hayamizu
 Yuki Kaneta