Professor

 Chyon Hae Kim Associate Professor

Researcher

 Rafael Ferrin

Doctor cource student

 Ricardo Navarro Rodriguez
 Jyun-ichi Idesawa
 Trigubenko Roman

Master cource student

2nd grade
 Yasuhiro Sugawara
 Ryo Hirai
 Yuki Miura
1st grade
 Yuki Kaneta
 Ryuta Takeshima
 Masahiro Watanabe
 Hiroharu Utsumi

Bachelor course student

4th grade
 Yosuke Sato
 Tairiku Tachibana
 Hiromi Miura
 Kousuke Suwa
 Ryuta Hanasaka